Offset Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น)

โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย
เช่น ธงราว โมบาย ตัวตั้งแสดง แผ่นหรือตัวติดที่ชั้น วางของ

(Posters and Point of Purchase Materials such as Mobile,
Stands, Head Shelf, and Wobblers) เป็นงานพิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า โดยไม่จํากัดรูปแบบขนาด และวัสดุ

ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก
(Leaflets, Flyers, Folders, Brochures, Booklets, Catalogues, and Newsletter - Up to 16 pages excluding cover)
เป็นงานพิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า โดยไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด และวัสดุ

แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า โดยไม่รวมปก
(Brochures, Booklets, Catalogues, and Newsletter - More than
16 pages excluding cover) เป็นงานพิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า
โดยไม่จํากัด รูปแบบ ขนาด และวัสดุ

ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญ
ในโอกาสต่างๆ

(Postcards, Greeting Cards, Name Cards, and
Invitation Cards) ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น
(Sheetfed Magazines and Journals)

เป็นงานพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

ปฏิทิน (Calendars)
ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และ จํานวนสีที่พิมพ์

งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบ
ภาพศิลป์ (Limited Edition Books and Art Reproductions)

เป็นงานหนังสือหรืองานเลียนแบบภาพศิลป์ที่ผลิตไม่เกิน 2,000 เล่ม/ภาพ/ชุด โดยไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี
(Book Printing - Less than 4 colors)

ยกเว้นปกที่อนุโลมให้พิมพ์ 4 สีหรือ มากกว่าได้

หนังสือที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า
(Book Printing - 4 or more colors)

บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น
(Packaging Sheetfed Offset)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และ จํานวนสีที่พิมพ์ โดยการตัดสินใช้
หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณภาพ งานพิมพ์ การใช้งานและการออกแบบ
โดยขอให้ส่งชิ้น ผลงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสําเร็จและแบบแผ่น
(ก่อนขึ้นรูป) มาประกอบการพิจารณาด้วย

งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน - กระดาษเคลือบผิว 70 gsm
และมากกว่า

(Web Offset - Coated Stock 70 gsm and up)

งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน - กระดาษเคลือบผิว 65 gsm
หรือน้อยกว่า

(Web Offset - Coated Stock 65 gsm and less)

 

Digital Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ)

หนังสือ (Book Printing)
งานพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์
(Leaflets / Flyers / Folders & Brochures)

โดยเป็นงานพิมพ์ไม่จํากัดจํานวนสีพิมพ์ จํานวน 16 หน้าหรือ
น้อยกว่า (ไม่รวมปก)

แคตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์
(Catalogues / Booklets & Brochures)

โดยเป็นงานพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า และ จํานวนหน้ามากกว่า
16 หน้าขึ้นไป

ปฏิทินและหนังสือภาพ
(Calendars & Photo Books)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

โปสการ์ด การ์ดและบัตรเชิญ
(Postcards / Greeting & Invitation Cards)

โดยกรณีที่เป็นขนาดเล็กมาก ขอให้ ติดกับฐานรองตอนส่งผลงาน

โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา
(Posters / Showcards & Point of Sale Materials)

ไม่จํากัดรูป แบบ ขนาด วัสดุ โดยจํานวนสีพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุและจํานวนสีที่พิมพ์ โดยการตัดสินใช้
หลักเกณฑ์ในเรื่อง คุณภาพงานพิมพ์ การใช้งานและการออกแบบ
โดยขอให้ ส่งชิ้นผลงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสําเร็จและแบบแผ่น
(ก่อนขึ้น รูป) มาประกอบการพิจารณาด้วย

งานพิมพ์ดิจิตอลภายนอกอาคาร,งานพิมพ์ขนาดใหญ่และ
ป้าย โฆษณา (Digital - Large format - Signage and Outdoor Full Size Print)

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานดังนี้
ก) งานพิมพ์เต็มขนาด หรือ
) ส่ง CD/DVD ของงานพิมพ์ (ถ่ายจากสถานที่จริง) และตัวอย่างงานพิมพ์ 1 ตารางเมตร หรือ
ค) ส่งแนวคิดและตัวอย่างงานพิมพ์ 1 ตารางเมตร การตัดสินจะให้
ความสำคัญเท่ากัน ของ เนื้อหาสาระแนวคิดคุณภาพงานพิมพ์
และความสะดุดตา

 

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure

ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ
Flexography (Flexible Packaging-Flexography)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวด
จะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้า กว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่อง
กันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์ พร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว

บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ
Gravure (Flexible Packaging-Gravure)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และ จํานวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวด
จะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้าง ของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่อง
กันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์ พร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว

 

ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ
(Labels and Tags)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ ในกรณี พิมพ์ด้วย
ระบบป้อนแผ่น ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงาน ทั้งแผ่นพิมพ์
กรณีพิมพ์ด้วยระบบป้อนม้วน ผู้เข้าประกวด จะต้องส่งชิ้นงาน
เต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาว ต่อเนื่องกันอย่างน้อย
5 ภาพพิมพ์

 

 

Specialty Categories (งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณะเฉพาะ)

งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด
(Multi-Piece Production & Campaigns)

ประกอบด้วยงานตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป

งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์ (Embellishment)
งานตกแต่งบนงานพิมพ์ ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ เช่น ปั๊มฟอยล์
ปั๊มไดคัท งานเคลือบผิวแบบต่างๆ และงานประดับอื่นๆ

นวัตกรรมทางการพิมพ์ (Innovation / Specialty Printing)
งานพิมพ์ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ในการใช้เครื่องจักรขั้นตอน
การผลิตใหม่ วัสดุใหม่ หรือการประยุกต์ใช้แบบใหม่ๆ โดยผู้สมัคร
จะต้องอธิบายความหมายและให้รายละเอียด ประกอบด้วย

การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล (Digital Color Proofing)
งานพิมพ์ปรู๊ฟจากระบบดิจิตอลจะถูกเปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริง
เพื่อดูความสามารถในการเทียบสี ในกรณีเป็นนิตยสาร จะต้องมี
อย่างน้อย 8 หน้า

 

 

งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Self Promotion)
งานพิมพ์ที่ สร้างขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่มี
ส่วนร่วม ในอุตสาหกรรม การพิมพ์และออกแบบ ในโอกาสต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือแนะนําประวัติ ปฏิทิน สมุดโน้ต งานที่ส่งประกวดใน
ประเภทนี้ไม่สามารถเข้าร่วมประกวด ในหัวข้ออื่นๆ ได้อีก

 

ผลการประกวดที่ผ่านมา