ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก
(Leaflets, Flyers, Folders, Brochures, Booklets, Catalogues, and Newsletter - Up to 16 pages excluding cover)

 

 

ผลการประกวดที่ผ่านมา