แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า โดยไม่รวมปก
(Brochures, Booklets, Catalogues, and Newsletter - More than16 pages excluding cover)

 

 

ผลการประกวดที่ผ่านมา