Adjudication

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์นับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
อุตาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิต และมีโอกาสที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามภาวการณ์เศรษฐกิจที่ดีขึ้นนอกจากนั้น อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ยังเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกหลายสาขา อาทิ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมาก ทำให้มูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมั่นคงทั้งภายในประเทศและการส่งออกการที่สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้ และมีแนวคิดของการจัดงาน Environment Care For Sustainable Printing Excellence เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความตระหนักในการร่วมมือร่วมใจรักษ์โลก กระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและใช้พลังสะอาดอย่างปลอดภัยนั้น ถือได้ว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทย และก้าวไปสู่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์สีเขียวอย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมทั้งมีความพร้อมที่จะเข้าไปสู่การแข่งขันในเวที AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558

ในนามของกระทรวงอุตสาหกรรม ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ระกอบการทุกท่านที่ได้รับรางวัล “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 และขออำนวยพรให้คณะกรรมการบริหารสมาคมการพิมพ์ไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของระเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

 

ผลการประกวดที่ผ่านมา