จากความสำเร็จของการจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติทั้ง ๗ ครั้งที่ผ่านมา ถือเ็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการผลักดันยุทธศาสตร์การพิมพ์แห่งชาติในการที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการพิมพ์แห่งภูมิภาคอาเซียน โดยมีแนวความคิดหลักของการจัดการประกวดที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาฝีมือการผลิตงานพิมพ์ให้ได้คุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการทางธุรกิจการพิมพ์ทั่วประเทศ และการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิสาหกิจของไทยมีเวทีในการแสดงศักยภาพทางการพิมพ์

ในปีนี้ ทางคณะกรรมการได้กำหนดแนวความคิดของการจัดงานให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ให้เป็นเลิศ จึงได้ใช้ชื่อสโลแกนว่า Environment Care For Sustainable Printing Excellence โดยมีจุดประสงค์ที่จะกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมมือกันก้าวไปสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์สีเขียว รักษ์โลก และแก้ไขภาวะโลกร้อน เช่น เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี พ.ศ.๒๕๕๘

สมาคมการพิมพ์ไทยตระหนักดีว่า ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย ผมจึงใครแสดงความขอบคุณมายังผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนรองทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ร่วมในการจัดงานทุกคน คณะกรรมการตัดสินและผู้ประกอบการที่ส่งชิ้นงานเข้าร่วมการประกวดในปีนี้อย่างมากมาย และในนามของสมาคมการพิมพ์ไทย ใคร่ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทุกท่าน และขออวยพรให้ผลงานของท่านที่จะถูกส่งต่อไปยังการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเซีย สามารนำรางวัลกลับมายังประเทศไทย เพื่อเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศแก่อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยและประเทสชาติสืบไป

 

 

นายพรชัย รัตนชัยกานนท์
นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

 

ผลการประกวดที่ผ่านมา