งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน - กระดาษเคลือบผิว 65 gsm หรือน้อยกว่า
(Web Offset - Coated Stock 65 gsm and less)

 

 

ผลการประกวดที่ผ่านมา