บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ
Gravure (Flexible Packaging-Gravure)

 

 

ผลการประกวดที่ผ่านมา