โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย เช่น ธงราว โมบาย ตัวตั้งแสดง แผ่นหรือตัวติดที่ชั้น วางของ
(Posters and Point of Purchase Materials such as Mobile, Stands, Head Shelf, and Wobbler

 

 

ผลการประกวดที่ผ่านมา