งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 8

การรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสุดยอดงานพิมพ์ที่ยั่งยืน

สมาคมการพิมพ์ไทยได้เริ่มจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 นับเป็น “ก้าวเล็กๆ ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่” สำหรับ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ ที่นำพาสิ่งพิมพ์จากประเทศไทยสู่ตลาดโลก ให้ชาวโลกได้รู้จักถึงคุณภาพ สิ่งพิมพ์ที่มีมาตรฐานจาก
ประเทศไทย ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ จะถูกนำไปประกวดสิ่งพิมพ์ระดับ อาเซี่ยนที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไป ซึ่งจากการประกวดสิ่งพิมพ์ระดับอาเซี่ยนที่ผ่านมาสิ่งพิมพ์จากประเทศไทยสามารถสร้าง ผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัล Best of The Best มากมาย ทำให้ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศเชื่อถือและไว้วางใจให้ประเทศไทยผลิตสิ่งพิมพ์ให้ ดังจะเห็นจากยอดตัวเลขการส่งออกสิ่งพิมพ์ของไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือ ความมุ่งมั่นอย่างจริงจังจากสมาคมการพิมพ์ไทยในการจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติทุกๆ ปี เพื่อให้โรงพิมพ์ของไทยมีเวทีในการวัดระดับคุณภาพของผลงานตัวเองอยู่ตลอดเวลา อันจะเห็นได้จากตัวเลข
ของจํานวนชิ้นงานที่ส่งเข้ามานั้น สูงขึ้นทุกๆ ปี และมีจํานวนผู้ส่งงานรายใหม่ๆ ส่งเข้ามาเป็นจํานวน มากขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งเป็นนิมิตร
หมายอันดีต่อความร่วมมือของโรงพิมพ์ ในการช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

อย่างไรก็ตาม จากสภาวะแวดล้อมของโลกและประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ที่ทุกคนกําลังมีความห่วงใยต่อสภาวะโลกร้อน ที่จะมีผล
ต่อการทําลายวงจรของธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกคน ในโลกใบนี้ ทําให้ทาง
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางด้านการพิมพ์ทุกคน ควรที่จะต้องตระหนักถึงมหันตภัยต่างๆที่ได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในหลายๆพื้นที่บนโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และจะต้องร่วมมือกันทําให้โลกของเรานั้นน่าอยู่และปลอดภัยจากผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น ทางสมาคม
การพิมพ์ไทยจึงขอใช้เวทีการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 8 นี้ จุดกระแสของความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อกระตุ้นให้โรงพิมพ์ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงงานรวมถึงวิธีการและการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเพื่อลดปริมาณสารเคมีหรือวัตถุดิบที่มีผลต่อการทําลายสิ่งแวดล้อม ทางกรรมการการจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติจึงได้มีการจัดรางวัล Green Print Award
 ขึ้นในปีนี้ สำหรับงานพิมพ์ที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม โดยผู้ส่งผลงานต้องอธิบายขั้นตอนวิธีการเลือกใช้วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง สารเคมี
ที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ การกำจัดของเสีย การบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ได้ชัดเจนมากที่สุด รางวัลนี้ไม่ใช่เพื่อตัวสิ่งพิมพ์ ไม่ใช่เพื่อบริษัทของ
ท่าน ไม่ใช่เพื่อประเทศไทย แต่เพื่อ “โลก” ที่น่าอยู่ของพวกเราในอนาคต

สําหรับภาพรวมในปีนี้ ทางคณะกรรมการการจัดงานได้แบ่งประเภทของการประกวดเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ รวมทั้งสิ้นถึง 28 ประเภทด้วยกันคือ

Offset Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น)

Digital Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories (งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณะเฉพาะ)

โดยวัตถุประสงค์ของจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 8 มีดังต่อไปนี้
1. เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อ สิ่งพิมพ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงเป็นตัวแทนของประเทศในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากล

 

2. เพื่อผลักดันให้โรงพิมพ์ในประเทศไทยทุกๆ ระดับมีเวทีสําหรับพัฒนาคุณภาพของสิ่งพิมพ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้ซื้อ สิ่งพิมพ์ทั่วโลก
พร้อมทั้งสร้างความตื่นตัวให้โรงพิมพ์ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพงานพิมพ์
3. เพื่อให้โรงพิมพ์ของไทยมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ กฏและกติกาในการคัดเลือก ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ ในระดับสากล
ใช้ในการพิจารณาการซื้อสิ่งพิมพ์ ซึ่งจะช่วยนําพาประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสมาคมการพิมพ์ไทยและคณะกรรมการจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 8 จึงขอเชิญชวนชาวโรงพิมพ์ รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพิมพ์ทุกท่าน เข้าร่วมส่งชิ้นผลงานเข้าประกวดในโครงการนี้ให้มากขึ้นกว่าปี ที่ผ่านๆมา
เพื่อเป็นการร่วมมือกันสนับสนุนให้สิ่งพิมพ์ของคนไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทีมงานเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับ
ความร่วมมือที่ดีจากทุกท่านไม่ว่าจะเคยส่งชิ้นผลงานมาแล้วหรือไม่ อย่างน้อยเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ท่านมีความตั้งใจที่จะผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดี
มีคุณภาพขึ้นมาและทําให้ลูกค้าของท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุดอย่างยั่งยืน

ผลการประกวดที่ผ่านมา