งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน - กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า
(Web Offset - Coated Stock 70 gsm and up)

 

 

ผลการประกวดที่ผ่านมา